#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)
اطلاعات ثبت نامی ویژه دانشجویان ورودی 1400

اطلاعات ثبت نامی ویژه دانشجویان ورودی 1400

اطلاعات ثبت نامی ویژه دانشجویان ورودی 1400

پذیرش دانشجوی جدید

پذیرش دانشجوی جدید

پذیرش دانشجوی جدید

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad