#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی

1400-06-24

با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، جلسات دفاع به صورت مجازی برگزار می گردد.

آدرس ورود به جلسه:     online.tabaran.ac.ir/defae_1

شرکت در جلسه برای علاقه مندان آزاد است. در هنگام ورود به جلسه، در قسمت Guest نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

 

نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه استاد راهنما زمان دفاع
تاریخ روز ساعت
نجمه فاضل The Analysis of Translation Strategies Applied in Animation and Movie Titles: A Comparative Study دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/06/25 پنجشنبه 10
ستاره حاجبی

Investigating the Iranian Translator’s Strategies for Dubbing and Subtitling the Songs of Selected Animation Movies

دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/06/24 چهارشنبه 12
سعیده سیمایی The Analysis of Humor Translation in Subtitles in Comedy Genre: A Case of Seven Stones Sitcom دکتر محمد رضا ارغیانی 1400/06/21 یکشنبه 12
انسیه ستاری گوارشک Development and Validation of Iranian EFL Teachers’ Awareness of Brain-Friendly Teaching Inventory دکتر مونا طباطبایی یزدی 1400/06/17 چهارشنبه 10
فاطمه محمدی فر

The Relationship between Iranian EFL Teachers’ Continuing Professional Development and their Creativity

دکتر مونا طباطبایی یزدی 1400/06/17 چهارشنبه 12
تکتم اخوان

The Analysis of Strategies Applied in Persian Translation of Humors in Dubbings of Selected Animations based on Panek’s Model

دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/06/11 پنجشنبه 10
سحر دهرآزما

The Relationship between Iranian EFL Learner’s Crystallized Intelligence and Mental Lexicon

دکتر مونا طباطبایی یزدی 1400/06/11 پنجشنبه 12

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad