#
#

موسسه آموزش عالی تابران

(غیر دولتی - غیر انتفاعی)

جلسات دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد زبان انگلیسی در شهریور و مهر 1400

1400-07-22

با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی، جلسات دفاع به صورت مجازی برگزار می گردد.

آدرس ورود به جلسه:     online.tabaran.ac.ir/defae_1

شرکت در جلسه برای علاقه مندان آزاد است. در هنگام ورود به جلسه، در قسمت Guest نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

 

نام و نام خانوادگی دانشجو عنوان پایان نامه استاد راهنما زمان دفاع
تاریخ روز ساعت
صبا شریفیان On the Relationship between Iranian EFL Teachers’ Professional Identity and their Classroom Management دکتر حمیدرضاکارگذاری 1400/07/29 پنجشنبه 16
هما بانویی Contrastive Analysis of Document Translation in English: An Error Analysis دکتر محمدرضا رستگار مقدم 1400/07/28  چهارشنبه 18
سوگند سلطان زاده The Analysis of Translation of Musical Texts based on the Skopos The دکتر حمیدرضاکارگذاری 1400/07/28  چهارشنبه 16
زهره رستمی Development and Validation of Mobile Learning Affordances Inventory for Iranian Context دکتر حمیدرضاکارگذاری 1400/07/27 سه شنبه 12
سعید محمدی On the Effect of Homogeneous vs. Heterogeneous Pair Work on Iranian EFL Learners’ Reading Skills and Reading Motivation دکتر حمید اشرف 1400/07/24 شنبه 10
سوسن افشار Investigation of Humor Translation Strategies in Persian Subtitles: A Case Study of “Joker” دکتر آیناز سامیر 1400/07/24 شنبه 8
وحید جاهدی On the Effect of Employing Educational Games in Virtual English on the Iranian Intermediate EFL Learners’ Speaking Anxiety and Self-confidence دکتر ضرغام قبانچی 1400/07/22 پنجشنبه 14
آلما مهارتی Interrelationship between Teachers’ Charisma and their Students’ Motivation and Satisfaction دکتر حمیدرضاکارگذاری 1400/07/22 پنجشنبه 12
زهرا خباز The Relationship between Reflective Teaching and Spiritual Intelligence دکتر ضرغام قبانچی 1400/07/22 پنجشنبه 8
شادی خاکشور On the Correlation between Iranian EFL Classroom Management and Their Technophobia in Virtual Class دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/07/21 چهارشنبه 16
تکتم تدین Development and Validation of Ergonomic Inventory for Iranian Translators دکتر مسعود امیری نژاد 1400/07/21 چهارشنبه 13
زینب سادات زاده سید A Study of Strategies Used in Persian Graphic Novel Translation of Avatar: The Last Air bender دکتر مسعود امیری نژاد 1400/07/21 چهارشنبه 10
سوسن زارعی

The Effects of Digital Formative Assessment on the Improvement of Pre- Intermediate Iranian EFL Learners’ Spelling Achievement and vocabulary Retention in Mashhad

دکتر ضرغام قبانچی 1400/07/21 چهارشنبه 8
نغمه روحبخش On the Relationship between Iranian EFL Teachers’ Reflection and Their Autonomy دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/07/18 یکشنبه 8
نجمه فاضل The Analysis of Translation Strategies Applied in Animation and Movie Titles: A Comparative Study دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/06/25 پنجشنبه 10
ستاره حاجبی

Investigating the Iranian Translator’s Strategies for Dubbing and Subtitling the Songs of Selected Animation Movies

دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/06/24 چهارشنبه 12
سعیده سیمایی The Analysis of Humor Translation in Subtitles in Comedy Genre: A Case of Seven Stones Sitcom دکتر محمد رضا ارغیانی 1400/06/21 یکشنبه 12
انسیه ستاری گوارشک Development and Validation of Iranian EFL Teachers’ Awareness of Brain-Friendly Teaching Inventory دکتر مونا طباطبایی یزدی 1400/06/17 چهارشنبه 10
فاطمه محمدی فر

The Relationship between Iranian EFL Teachers’ Continuing Professional Development and their Creativity

دکتر مونا طباطبایی یزدی 1400/06/17 چهارشنبه 12
تکتم اخوان

The Analysis of Strategies Applied in Persian Translation of Humors in Dubbings of Selected Animations based on Panek’s Model

دکتر حمید رضا کارگذاری 1400/06/11 پنجشنبه 10
سحر دهرآزما

The Relationship between Iranian EFL Learner’s Crystallized Intelligence and Mental Lexicon

دکتر مونا طباطبایی یزدی 1400/06/11 پنجشنبه 12

شبکه های اجتماعی

ارتباط با موسسه آموزش عالی تابران

خراسان رضوی - مشهد - قاسم آباد - بلوار شریعتی

شریعتی 60 - کد پستی: 3113 971 918

051 - 352 272 23

10005135227215

e_namad