اگر حس روییدن در تو باشد، حتی در کویر هم رشد خواهی کرد. ( دکتر شریعتی )